Polityka prywatności

 POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez serwis internetowy www.pasjapisania.pl (zwany dalej: „Serwisem”).

2. Właścicielem Serwisu i jednocześnie administratorem danych jest Pasja Pisania Sp. z o.o. z siedzibą w Józefowie (05-410), ul. Armii Krajowej 31, NIP: 5322003969, REGON: 142049217, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000338806, o kapitale zakładowym w wysokości 15.000 złotych, zwana dalej Pasja Pisania.

3. Dokładamy szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis i w związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Pasja Pisania Sp. z o.o. z siedzibą w Józefowie (05-410), ul. Armii Krajowej 31, które jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych -  informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Pasję Pisania, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z Pasją Pisania Sp. z o.o. z siedzibą w Józefowie (05-410), ul. Armii Krajowej 31 drogą elektroniczną poprzez: redakcja@pasjapisania.pl lub pisemnie na adres ul. Armii Krajowej 31, 05-410 Józefów.

§ 1 Jak zbieramy dane?

1. Pasja Pisania zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością.

2. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku:

a) rejestracji konta w Serwisie;

b) subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter);

c) składania zamówienia w Serwisie.

3. W przypadku rejestracji konta w Serwisie, Użytkownik podaje następujące dane:

a) adres e-mail;

b) imię i nazwisko;

c) numer telefonu.

4. Podczas rejestracji konta w Serwisie Użytkownik samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Użytkownik może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §4.

5. W przypadku wyrażenia woli skorzystania z usługi Newsletter, Użytkownik podaje jedynie swój adres e-mail.

6. W przypadku składania zamówienia w Serwisie, Użytkownik podaje następujące dane:

a) adres e-mail;

b) dane adresowe:

kod pocztowy i miejscowość;

ulica wraz z numerem domu/mieszkania.

c) imię i nazwisko;

d) numer telefonu.

7. W przypadku przedsiębiorców dodatkowo zbierane są następujące dane:

a) firma przedsiębiorcy;

b) numer NIP.

8. Podczas korzystania ze stron internetowych Serwisu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do Państwa komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

9. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach podejmowanych w naszym Serwisie.

§ 2 Mechanizm cookies, adres IP

1. Serwis używa niewielkich plików zwanych cookies. Zapisywane są one przez Pasja Pisania za pośrednictwem Serwisu na komputerze osoby odwiedzającej Serwis, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Pasja Pisania usługi do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Serwis. Daje to też możliwość opracowywania ogólnych statystyk wyświetleń prezentowanych informacji w Serwisie.

2. Pasja Pisania wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a) cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników;

b) cookies trwałe: są przechowywane na dysku twardym komputera Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania.

3. Pasja Pisania wykorzystuje Cookies własne w celu:

a) uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie i zapewnienia sesji Użytkownika w Serwisie (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

b) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć,w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

4. Pasja Pisania wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

a) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

b) prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego www.youtube.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

c) prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Doubleclick.net (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).

5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Serwisu. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

6. Pasja Pisania może gromadzić Państwa adresy IP. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Serwis przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Pasja Pisania przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu.

7. Serwis zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Pasja Pisania nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Z tego powodu zachęcamy Państwa, by po przejściu za pośrednictwem Serwisu na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z polityką prywatności tam przyjętą.

§ 3 Cele przetwarzania danych, podstawa prawna oraz prawnie uzasadnione interesy Pasji Pisania?

Dane osobowe są przetwarzane w celu:

a) Spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych w zakresie realizacji umów i usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu (art.6 ust.1 lit. b. RODO);

b) Zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Serwisu do preferencji Użytkowników,administrowania Serwisem, a także dostosowania do Użytkownika wyświetlanych reklam na stronach internetowych Serwisu -przetwarzanie danych nawigacyjnych (art.6 ust.1 lit. f. RODO);

c) Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami i rozpatrywaniem reklamacji w związku ze świadczonymi usługami i realizacją umów, wystawianiem faktur i dokumentów księgowych (art.6 ust.1 lit. f. RODO).

 § 4 Informacja o odbiorcach danych osobowych.

1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w §3 Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców :

a)organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa (np. sądy, organy ścigania);

b)podmiotom świadczących usługi z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek, usługi informatyczne lub księgowo-podatkowe, wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania tych usług.

c)jeżeli wykorzystanie Państwa danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystywania Państwa danych np. na udostępnienie danych innym podmiotom w celach akcji promocyjnych.

§ 5 Okres przetwarzania danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny  do realizacji wskazanych w § 3 celów, tj. do czasu zakończenia realizacji umów i usług, rozpatrzenia reklamacji, przedawnienia roszczeń lub w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody, do czasu jej wycofania.

§ 6 Przysługujące Pani/Panu uprawnienia.

1.Dane osobowe zbierane przez Pasja Pisania za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z  wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”).

2. Przysługują Państwu następujące uprawnienia:

a) dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania (poprawiania i uzupełniania), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia;

b) do przenoszenia danych osobowych;

c) do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych;

d) do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu innym, niż wykonanie umowy, chyba że istnieją prawnie uzasadnione przyczyny do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw  i wolności.

§ 7 Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W zakresie , w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofniecie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

§ 8 Dostęp do danych i zabezpieczenia w ramach Serwisu.

1. Dostęp do danych osobowych Użytkowników zbieranych za pośrednictwem Serwisu mają jedynie upoważnieni pracownicy Pasja Pisania.

2. Pasja Pisania zapewnia Użytkownikom, którzy posiadają konto, nieprzerwany dostęp do swoich danych osobowych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. Dostęp i modyfikacja danych osobowych możliwe są po zalogowaniu do konta w Serwisie.

3. Użytkownik ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. Pasja Pisania może odmówić usunięcia danych Użytkownika, jeśli ten naruszył obowiązujący w Serwisie regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności a w szczególności dochodzenia przez Pasja Pisania roszczeń od danego Użytkownika.

4. W przypadku, gdy Użytkownik posiadający konto w Serwisie utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Serwis umożliwia wygenerowanie nowego hasła do konta w Serwisie. Serwis nie wysyła jednak przypomnienia hasła. Hasło Użytkownika jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem ustalenia nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Serwisie. Na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu, zostanie wysłana przez Pasja Pisania wiadomość e-mail z unikalnym przekierowaniem na Stronę Internetową Serwisu, po wybraniu którego Użytkownik będzie miał możliwość wybrania nowego Hasła. Pasja Pisania nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do Konta Użytkownika. Informacje takie nie są również udostępniane drogą tradycyjnej korespondencji, e-mailową i telefoniczną.

§ 9 Zmiany Polityki Prywatności

1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Pasja Pisania poinformuje Użytkowników z wyprzedzeniem 7 dni.

2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres:

redakcja@pasjapisania.pl

3. Data ostatniej modyfikacji: 25.05.2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się